Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey A1 A2 A3 A4

MAKÜ FEBED
ISSN Online: 1309-2243
http://febed.mehmetakif.edu.tr/

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazım Kuralları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi fen bilimleri alanında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu, mini derleme, görüş ve editöre mektup gibi yazılar da yayın için değerlendirilir. Dergi 6 ayda bir basılmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanır. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisinde yayınlanması istenen çalışmalar derginin http://febed.mehmetakif.edu.tr/ web sayfasında bulunan elektronik makale gönderim sistemi üzerinden gönderilmelidir. E-posta ile gönderilen makaleler değerlendirilmeyecektir. Elektronik makale gönderim sistemi ile ilgili sorularınız için febed@mehmetakif.edu.tr e-posta adresinden yayın ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

• Gönderilecek çalışmanın dergide hangi tür makale olarak (Araştırma Makalesi, Derleme Makale, Araştırma Notu, Mini Derleme, Görüş ve Editöre Mektup) yayınlanması istendiği yazar/yazarlar tarafından belirtilmelidir.

• Yazar/yazarlar tarafından çalışmayı değerlendirilebileceği düşünülen ve yazar/yazarlarla çıkar çatışması olmayan en az 3 potansiyel hakem iletişim bilgileri de (yazışma adresi, e-posta ve telefon numarası) verilerek önerilmelidir.

• Gönderilecek çalışmalar yazım ve imla hataları içermemelidir.

• Gönderilen çalışmaların daha önce hiç bir yerde yayınlanmadığı yazarlar tarafından garanti edilmelidir.

• Çalışmanın özgünlüğü ve çalışma ile igili her türlü etik hususdan yazar/yazarlar sorumludur.

• Yayın Kurulu yayına kabul edilmiş çalışmalarda gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

• Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü derginin yayınlarında varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır.

• Üniversite ve Enstitü, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır; bu sebeple, herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

• Bu yayının herhangi bir kısmı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb sistemlerle çoğaltılamaz.

• Yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Çalışmaların Hazırlanması

1. Çalışmalar A4 boyutunda hazırlanmalı; üstten, alttan, sağ ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve tek kolon olarak hazırlanmalıdır. Metin çift satır aralıklı yazılmalı, paragraflar arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır. Metinde bütün satırlar (sürekli) numaralandırılmalıdır.

2. Çalışma başlığı 14 punto Arial, koyu, küçük harflerle ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmalı; yazar isimleri 10 punto Arial ve ortalanmış olarak verilmelidir. Yazarların adresleri, telefon ve faks bilgileri ile yazışmalardan sorumlu yazarın e-posta adresi hemen alt satırda 10 punto Arial, ilk harfler büyük olacak şekilde ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kuruluşlar (ve/veya adresler) farklı ise her bir yazar isminin sonuna rakamlarla üst indis konulmalıdır.

3. Metin içindeki kısımların başlıkları (ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ vb.) 10 punto Arial ve koyu olarak büyük harflerle yazılmalı, başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak metine geçilmelidir. Alt başlıklarda ilk harfler büyük, 10 punto Arial ve koyu yazı karakteri kullanılmalıdır. ÖZ’ün altına bir satır boşluk bırakıldıktan sonra en fazla 5 adet Anahtar Kelime konmalıdır. Anahtar Kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık ve altına ABSTRACT ve Key Words yazılmalıdır. Bir satır boşluk bırakılarak ana metine geçilmelidir.

4. Ana metin 10 punto Arial olarak hazırlanmalıdır.

5. Çalışma başlıca şu kısımlardan oluşmalıdır: Başlık, Yazar İsimleri, Adresleri, İletişim Bilgileri, Yazışmalardan Sorumlu Yazarın E-posta adresi, Öz, Abstract, Ana Metin (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç), Teşekkür (gerekiyorsa), Kısaltmalar (gerekiyorsa), Kaynaklar.

6. Öz ve Abstract 200 kelimeyi geçmemeli, çalışmanın amacını, metodunu ve önemli sonuçlarını içermelidir. Öz, tek paragraf olarak yazılmalı ve öz içinde kaynaklara atıf yapılmamalıdır.

7. Çalışma içerisinde geçen mikroorganizma isimleri ile Latince ifade ve isimler italik olarak yazılmalı ve kısaltmalarda uluslararası yazım kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

8. Tablo başlıkları tablonun üstüne, şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Kullanılan tablo ve şekillere metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır. Metin içinde geçen veriler tablo ve şekillerin tekrarı olmamalıdır. Tablo ve şekillerin başlıkları içerikleriyle uyumlu ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller ve resimlerin siyah-beyaz ve yüksek çözünürlükte olmasına dikkat edilmelidir.

9. Kullanılan matematiksel denklemler numaralandırılmalı ve metin içerisinde bu denklemlere atıf yapılmalıdır.

10. Metin içerisinde atıflar (Yazar Soyadı, Tarih) ve/veya Yazar Soyadı (Tarih) şeklinde yazılmalıdır. İki yazarı olan referansların yazımında yazar soyadları Türkçe kaynaklarda “ve” ve İngilizce kaynaklarda “and” ile ayrılmalıdır. İki yazardan fazla yazarı olan referanslara atıf yapılırken ilk yazar soyadından sonra “et al.” veya “ve ark.” İfadeleri konulmalıdır. [(Burns, 2003), (Kılıç, 2008), (Anderson and Bjorn, 2003), (Anderson et al., 2003), (Yüksel ve ark., 2008)].

11. Makalenin sonunda kaynaklar başlığı altında metin içinde verilen kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik alarak sıralanmalıdır.

12. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnek yazım biçimleri kullanılmalı ve makalelerin yayınlandığı dergi isimleri italik olarak yazılmalıdır. Web adreslerine atıf yapılacağında (mümkün olduğunca Resmi web sayfalarına atıf yapılmalıdır) mutlaka ilgili web adresine erişim tarihi verilmelidir.

Makale

Boki, K., Shinoda, S., Ohno, S. (1989). Effects of filtering through bleaching media on decrease of peroxide value of autoxidized soybean fat. Journal of Food Science 54: 1601-1603.

Kitap

Hamilton, D., Dennis, S. (2004). Pesticide Residues in Food and Drinking Water. John Wiley & Sons Ltd, England.


Kılıç, S. (2001). Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir.

Kitap Bölümü

Ozer, B.H. (1999). Microflora of white-brined cheeses. In: Encyclopaedia of Food Microbiology. Robinson, R.K., Batt, C.A., Patel, P.D. (eds.), Academic Press, London, UK, 397-402.

Kongre-Sempozyum Bildirisi

Akdemir, O., Hepbaşlı, A., Kınık, Ö. (2004). Recent situation of energy consumption in Turkey dairy industry. International Dairy Symposium: Recent Developments in Dairy Science and Technology, May 24-28, 2004, Isparta, Turkey, Book of Proceedings, 10-16p.

13. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltilmek üzere yazar(lar)a gönderilen çalışmaların gerekli düzeltmeleri yapılarak en geç bir ay içerisinde yayın ofisine ulaştırılması gereklidir. Bu süre zarfında gönderilmeyen çalışmalar “ilk defa gönderilmiş çalışma” olarak değerlendirilecektir.

14.Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Yazim-Kurallari.pdf printer


Danışman değerlendirme formu
Telif hakkı devir sözleşmesi